Onze gemeente
Voorzitter Jaap van den Berg
Scriba Els Alebregtse
Predikant ds. Carina Kapteyn

Algemeen
De kerkenraad heeft als taak leiding te geven aan het gemeenteleven. Predikant, ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters hebben daarbij elk vanuit hun ambt een eigen inbreng en verantwoordelijkheid. Samen proberen we met onze mogelijkheden en gaven het geheel van de wijkgemeente te dienen. Daarbij zijn de volgende taken te onderscheiden:

Vieren: Eredienst

Wij willen een vierende gemeente zijn met afwisseling van woord, lied en muziek. We zijn gewend aan het Gemeenschappelijk leesrooster. Gelezen wordt uit de Nieuwe Bijbelvertaling en gezongen uit het liedboek 2013.
Er zijn twee kerk-schooldiensten per jaar in samenwerking met de prot. chr. Prinses Amaliaschool; vieringen met een missionair karakter.
De wekelijkse bloemversiering wordt in teamverband gedaan en gaat als groet naar gemeenteleden die een opkikkertje kunnen gebruiken.
De taakgroep Eredienst is medeverantwoordelijk voor de goede voorbereiding en inhoud van de kerkdiensten en de te gebruiken liturgieën.

Omzien en aandacht: Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar om zo te verwijzen naar en te doen delen in het omzien van de Goede Herder naar ons. Beschikbaarheid is het trefwoord. Pastorale ouderlingen, pastoraal medewerkers en contactpersonen dragen samen met de predikant hiervoor zorg en stimuleren ook gemeenteleden aandacht aan elkaar te schenken.
Om het pastoraal netwerk overzichtelijk te houden is de wijkgemeente -al jaren terug- in een zestal deelwijken opgesplitst, die op hun beurt opgesplitst zijn in secties. Zo ontstaat een fijnmazig web, waarin het omzien naar elkaar gerealiseerd wordt.
Verjaardagen van 75+ gemeenteleden worden periodiek gezamenlijk gevierd.

Dienen, dichtbij en ver weg: Diakenen

De diakenen dienen aan de Maaltijd van de Heer en vragen aandacht voor de diaconale taak van de kerk en voor het werk van Kerk-in-Aktie, o.a. door speciale zondagen en informatieverstrekking en voeren gerichte zorgtaken uit naar individuele gemeenteleden.
Zij richten zich op de nabije samenleving zoals de participatie in de voedselbank en het wekelijks Open-huis en redigeren de interkerkelijke 40-dagen-kalender.
De diakenen steunen onder het label ‘klavervier’ ZWO-projecten voor een weeshuis in Thailand van Mercy International; de stichting Christelijke hulp in Kenia voor scholing van kinderen en jongeren en de stichting Yabima voor hulp aan boeren in Zuid-Sumatra, onder meer door gezamenlijke maaltijden te houden, geldwerving in de 40-dagentijd en aandacht in de eredienst.
Een aantal activiteiten wordt samen met de R-K.-gemeenschap van de Genesarethkerk gedaan.

Vorming

Het vormingsprogramma biedt plaats voor ontmoeting en dialoog met mensen van verschillende religieuze achtergronden, op wijkniveau en Zoetermeer-breed. Het aanbod van bijna alle wijkgemeenten en predikanten en enkele vicariaten wordt gebundeld in een jaarlijkse gids ‘Gaandeweg’. De taakgroep Vorming coördineert een en ander.

Jeugd & jongeren

Weliswaar gaat het om kleine aantallen, maar er is sprake van een verheugende participatie. Elke zondag wordt kindernevendienst aangeboden. Aan de kinderen die overgaan naar het voortgezet onderwijs wordt deze belangrijke stap in een viering aan het einde van het seizoen gemarkeerd.

Tien maal per jaar is er op de 2e zondag van de maand een tienerdienst in het eigen jeugdhonk van de kerk.
Samen met de wijkgemeenten Noord en Rokkeveen worden met ingang van seizoen 2014-2015 zes jeugddiensten georganiseerd; in elke kerkwijk twee.

Publiciteit

De taakgroep Publiciteit richt zich op het presenteren van de gemeente en haar activiteiten in- en extern. We noemen de volgende producten: het zondagse Weekbericht, de eindredactie van de wijkrubriek in het Zoetermeerse kerkblad, het maken van folders, redactievoering en productie van het jaarlijkse informatiegidsje, productie van de 40-dagenkalender en webmaster van onze eigen website.

Beheer: Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de wijkgemeente als gedelegeerde taak van het College van Kerkrentmeesters. Daaronder hoort ook de geldwerving, niet alleen voor de wijkkas maar ook voor de jaarlijkse actie kerkbalans.
Het beheer, klein onderhoud en schoonhouden van het kerkgebouw wordt gedaan door vrijwilligers.

Beleid

De taakgroep bestaat feitelijk uit één ouderling, die desgewenst anderen erbij kan betrekken. Haar taak is het volgen van het beleids- en jaarplan om zo bouwstenen te verzamelen voor een volgende ronde.